คณาจารย์ ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน มธ.แถลงการณ์ด่วนต้านมติ อธิการบดี มธ.

<< < (2/3) > >>

Bell:
ลงนามด้วย   ฐานะแม่บัณฑิต มธ.

continue:
 :xxx13:

ต้านด้วยครับ

Friend-of-Red:
ห้ามจัด เฉพาะคนที่สนับสนุน 112 ... แต่ถ้าไล่ 112 เชิญตามสบายวารสารฯ ต้านนิติราษฎร์
 
สถาบันกษัตริย์กำลังถูกสั่นคลอนโดยบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้ง ดำเนินกิจกรรมมุ่งร้ายต่อสถาบันฯ ในคราบนักวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแนวร่วมนามคณะนิติราษฎร์ ที่มีความต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิก กฎหมายมาตรา 112 ที่คุ้มครองพระเกียรติของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
 
ซ้ำอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง ก็มิได้ปกป้องห้ามปรามการกระทำอันหมิ่นเหม่ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอนุญาตให้กลุ่มนี้จัดกิจกรรมอันอาจผิดทั้งกฏหมายและจารีตซ้ำแล้วซ้ำอีก เพียงข้ออ้างเปิดกว้างทางวิชาการเท่านั้น
 
ดังนี้ชาววารสารฯ ทั้งคณาอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ไม่ว่าคณะใด มหาวิทยาลัยไหน ทั้งประชาชนทั่วไป มาร่วมลงชื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคณะนิติราษฎร์ร่วมกัน
 
ภาณุวัฒน์ เอนกบุญสถาพร รหัส 3201991191
ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน และนักเขียนบทภาพยนตร์
สุดฤทัย บุนนาค
ภาสินี ปรีชาธนาพล 199681
นันทนา ปรมานุศิษฏ์ 2807610650
Panita Suwannapal 3007610789
Pattira Kietivanich 3007611308
อังคณา เจิมศิรริวัฒน์ 3107611588
ธนพร นวลนุกุล
นางสาวมนัสนันท์ มาลัย
Tantip Durain 3201610494
อัจฉรา เรืองไพศาล
ภิริสา ภูริจักษ์ 5007010647
ธนะจักร เย็นบำรุง  นศ.ปริญญาเอก สาขาบริหารสังคม มธ 5305300021
ภัทริณี สุขอำนวย 3807611714
Wannakorn Thongserm 3007610862
มุกดา สุวรรณวรากุล 3107611018
ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ ศิลปศาสตร์
กีรติ ทองชัยประสิทธิ์
อารีรัตน์ เพชรสมัย
ณัฐพล ฤกษณันท์
วิชิต ชยาธารรักษ์ 189363
พิชญ์สินี สิริธนกุลชัย 4704620022
ณัฐชนิดา อรืยรัตนธรรม
พ.ต.ณัฐพล อริยรัตนธรรม
วลัยศรี เชียงเจริญ วารสาร 30
เถกิง ดำใหม่
กันยารัตน์ ศรีปา
Chanwit Tuankupong  Master Degree of Public of Administration, Taksin University.
จงสุรางค์ พรมวัง 3907611242
สายสวาดิ์ อภินันทน์เวทย์
อรอุมา โภชนสมบูรณ์ 2907610691
พีระศักดิ์ ยี่สุุ่นศรี
ปริย จุลกะ 2807611153
ภรณี เจตสมมา 137007
ศักดิ์ดา สำเนียง  3606620023
นฤบดี ศรีงิ้วราย
นคร ดาวดวงน้อย
เวทิดา พงษ์พานิช
ธิติ ตันอารีย์
วราภรณ์ ลังกาพินธ์
พ.ต.รณกร ลังกาพินธ์
‎5107610411ชีวิน ฮุ่นศิริ 5107610411
จิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน
รุจี ศรีนา
น.พ จันทร์โท ศรีนา
ศุภชัย วุฒิชูวงศ์ 3907611507
บุปผาพันธุ์ ปุบผะโก ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
รณชัย ตรีธารา
น.ส. ทิพย์รัตน์ หิริวัฒนวงศ์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปศาสตร์
Sopchoke Lerthitipruit
วิลาสินี โฆษจันทร  247110
สัญญลักษณ์ โฆษจันทร  247134
กชพร ศิริชัยสกุล JC267083
สมัยศึก ถนัดสอน JC247
กฤช พงษ์พลังธน 2903611958
หงสินันท์ สมบูรณ์วรรณะ 3007610839
อนุชา แก้ววิเชียร 247077
นาริสา ประสิทธิ์อักษร
เต็งพ้ง เพียรพัฒน์
สัจพงษ์ ภูรยานนทชัย สถาปัตย์ลาดกระบัง
ศุภารมย์ อุชชิน
อัยยารพัชร อุชชิน
ฉัฐวรรธ อุชชิน
ดวงรัตน์ อุชชิน
จิระวัชร์ อุชชิน
สิริกร สืบศิริ รหัส36
วรเมธ ป้อมสุข
ยุทธพงษ์ กุลอึ้ง
น้ำทิพย์ ทับทิมเทศ
นายศรัณย์ โรจน์รุ่ง 5403622052
วิไลรัตน์ อิฐรัตน์ 3106611605
พงษ์พิพัฒน์ สุทินฤกษ์
มงคลศรี เจนจรัสสกุล JC247068
ทวีชัย พงศ์มณีรัตน์ รหัสประจำตัว 3007610672
 สุภรจิตร์ สุทธิสมณ์ 2909560050
ศศิพิม นาคชัยเนรมิต
ภาสินี ญาโณทัย 3100100371985
ออระ วรโภค บัญชี มธ.
ดวงฤดี ตันกิติบุตร วารสารฯ มธ.
รัฐวรรณ สุดศิริ ID 3260300335680 นักธุรกิจ
ดวงใจ คูห์ศรีวินิจ
สุมาลี พงษ์พิพัฒน์พานิช 267012
สุภิรดา สัจจพันธุ์ บัญชี จุฬาฯ
สุวัฒน์ รักสัจจ์
ชาญยุทธ์ นันทสุขเกษม
เพ็ญศิธร วิวํฒน์พนชัย 3007611647
สพโชค เลิศธิติพฤทธิ์
เจียมจิต ไชยฤาวร jc 30
สุมิตรา ศรีศุภรัตน์ jc 267054
ธัญญรัตน์ เหมทิวากร
ไชยวัฒน์ เหมทิวากร
นายสมพร พุ่มพวง
นายบุญชัย โปวิบูลย์
วรรณา อิทธิวัฒนะ
พอภัทร สดสร้อย
อารีรัตน์ คุณศิลป์
ตรีศุกร์ ตั้งกีรติ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 43070347
จุฬาพิชญ์ ตรัยตรึงศ์โกศล - JC 4407611328
ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์
มัทนา ตรัยตรึงศ์โกศล - sw 5005680425
ชมานันท์ ตรัยตรึงศ์โกศล
สุทธิมน ศรีศุภรัตน์
ปัทมพร บุพพะกสิกร
ศรีัสังวาลย์ เครือสวัสดิ์
ปิยพร ติรเกื้อกูลวงศ์
กฤษณพณ เลิศสงวนสินชัย
กิตติพร ไพรัชพินทุ์
แสงเดือน อินทิศร
สุรัชนี ชูสง่า
รุ่งฟ้า ลิ้มหัสนัยกุล
นายกมลศิลป์ กัณหาชาลี ม.แม่โจ้
Thanatcha Chalayonnavin
Apinan Kanyalak The University of Alabama
ปริญดา จิตติรัตนากร
พาณี จันทร์ปรุงตน
วิพุธ สุขประเสริฐ 274260
ธิดารัตน์ นิติกิจไพบูลย์
วิสันต์ชัย ไตรสารศรี
สุจิตรา แสงสุวรรณ 3107610796
พรวิไล ธนวัฒนานุกูล
ธงชัย เลิศวรวณิช
เบญจวรรณ นุกันยา 3006614329
อมรรัตน์ ส่งเสริม
ปริย ซองทอง 3204610053
ชีวิน จั่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
พรศรี พึ่งวงศ์ตระกูล 2807610288
สุรางคนา ประทีปสิต ม.ราชมงคลธัญบุรี
อุดมวัชรากร สระทอง มอ.ปัตตานี
Wannapa P-Eubanks 3007611407
ณัฐธนนท์ นันท์อัครวงษ์
Yanada promsamood
เทพรัตน์ สั่งแสวง
นนทรัตน์ ดาศรี
ยุพรรณ์ ศิริสธนพันธ์
อุบลวลี กำเนิดพลอย
อุราพร สุนทรพจน์
ศุภฤกษ์ โพธิ์กลัด      
บุษกร ทััพพะรังสี
Penpicha Lertapirak
อนุชา เมฆพะโยม
พิบูล ชัยถิรสกุล  3706610379
ธีรพันธ์ ลิมป์พูน
นภัทร คุ่ยชูชีพ
พีรศรี  จักรไพศาล
พิมพ์เฉลา ค่านคร
ภาสุข จิรธนานันท์
สุรยศ กาญจนาภา
อรพรรณ ลึทเกนฮอสท์  3107610325
บุษบา แก้วทิพยเนตร
วิศิษย์ ศรชัย
จิรวัฒน์ สุขเอี่ยม
นิติภัทร ตรัยตรึงโกศล
ณัฐวัชร วิเชียรศรี
ณภัค ศิลาทรัพย์อําไพ 247079
วิลาวัณย์ สุวรรณมูสิโก
สุรีย์พร พิพัฒนวัฒนพงษ์
อภัสนันท์ เรขา
ณัทภพ พนมวนาภิรัต 247051
ออมสิน ตรรกนิพนธ์ 4507610303
ชลธิชา อึงคนึงเดชา ศิลปศาสตร์ มธ.
อัญชะลี  ไพรีรัก  นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พงษ์สวัสดิ์ อินสมยา 31020045634
ฐิติมา โสภาภาคพร 3701612255
นที บํารุงศิริ
พัชรพล จงรักตระกูล
เนตรอําไพ สาระโกเศศ
อภิชัย จะวะนะ
อนุชิต ศรีเจียม
วาทินี ย่านงูเหลือม
สุวรรณา ฟิชล็อค
ชมรวี ชวนานนท์ 237111
พิมพ์อาภา อาภากร
วิวัฒน์ กฟษณาเวศน์ 3707610576
วศินี ศรีบุญเรือง
จิรทิปต์ วองอัลต์ เซนโย
ณธัช มะกรครรภ์
อัญชลินทร์ ปัญจมาภิรมย์
เกษม เกียรติศิลปนันท์ 3507611196
ทนงศักดิ์ ละออย้อย
วิทวัส อ่อนทอง ม. สงขลานครินทร์
จันทา ธรรมดาจิตร
วีรพงษ์ บุญเกิด
Natthapassorn Chantarapan
นาถพัฒน์ แก้วตา
ณัชณิชา จิตบรรจง 3102610064
คธา รักแผน
อรุณี ศิลรัตน์
กฟษดา มิตรานนท์
สุรัญชนา จริยาโกวิท
ชัยวุฒิ ยุทธพงษ์ มศก
ปิยนุช โบดาริ
จรรยงค์ วิเศษ
วรเศรษฐ์ ศิริรัตน์
พิชญ์ภูษณะ ทาแกง
ชัญญา ทองหนู
กรกฎ โนนคู่เขตโขง
นที แดงมีทรัพย์  51505090024-7 เทคนิคกรุงเทพ
ภาวดี ชูช่วย นิติศาสตร์ รามคําแหง
กรกมล บวรศิวมนต์ 53051143  วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
มงคล เหล่าวรพงศ์
จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ 4207611544
ชโลธร ควรหาเวช
วรรณพร พิมพ์พิสุทธิ์
วิทยา ชัยสินธ์ และญาติพี่น้อง
ตระกูล ชัยสินธิ์
วีรพล แสงอาทิตย์ ม.ขอนแก่น
สร้อยเพชร ปาละนันท์ 266273
อมรพรรณ สมสวัสดิ์ 2801610359
วิชัย สุนทรศรีพิทักษ์
สถาปนิก วรสิทธิ์
ภัทราภรณ์ ประดับคํา
จิรวัฒน์ จินดา
สุริยะ จุลละครินทร์
พงศ์พล พินิจจันทร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
นัฐดนัย หิรัญจิราพงษ์
ภาว์สิรี ปัญญา
วาสนา ส่งเสริม
Aekruthai Roongcharoen Communication Arts, Rangsit University
วิลาวัลย์ กันแก้ว 500810301 , ม.เชียงใหม่
อุทัยวรรณ ชัชวลิต
พรดี สาตราวาหะ
กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
รังสรรค์ พันธุ์อุโมงค์
นิศารัตน์ เนตราคม
สรรเสริญ โภคสมบัติ  นิเทศฯ ม.กรุงเทพ
ปิยพร ภูสุวรรณ์
รบชนะ ตาทอง มทร.ธัญบุรี
ฐกฤต ลํ่าลือ
ณัฐพล หวังสิทธิกุล
กวีไกร โชคพัฒนเกษมสุข
สุนีย์ โมรานพคุณ
หาญ  หาญณรงค์
เบญจพร พ้นภัย
พรรณริการ์ พฤกษ์อุดม
กุลวดี โสวัฒนกุล
มาริยา โสวัฒนกุล
กรรณิการ์ วงศ์สิทธิไพฑูรย์
วงดาว สมุทรโคจร JC  247082
เบญจมาศ อินทรสูต
ดนยา บุญโสภณ
โชคชัย เต็มอุดมภาค
ณัฐวุฒิ แก้วอัสดร
นิธพดี พุฒิกมลกุล 4107610117
มนต์ฤทัย นนทเกษ
ธเนศร เรียงสมเจริญ
ศิริพร ตันติกุลวัฒนา
นพวรรณ จันทเรนทร์  3120200308908
วรรณเทพ หรูวิจิตร มธ. 4209035163
ชลลดา เปี่ยมใย
สุภัควรรณ ศรีมหิทธิยางกูร
Tepkanin Maskasem  TU 4409653146
นายสุรชัย รัตนสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรชวัล น้ำใจดี 4207610843
Monta Techapattraporn
ยุทธนา ศรีมนตร๊
นรมน สุขเจริญ
กรกช โอวาทนุพัฒน์ 4207610603
ไพทูล ไชยหอม
ขวัญแก้ว คุณจันทร์เถื่อน
ขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร
Sujarit Chermsirivatana
Ty Chermsirivatana
เสาวนีย์ จิเนราวัต
นพวรรณ ไพบูลย์
อารยา ปิยะกุล
อัครวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ
ศดานันท์ ดั่งสุวรรณ 4107610455
จรินยา ขุนทะวาด
สมใจ พจนเมธา
นนทวัฒน์ บางเอี่ยม
Chotiros Siripongsatien
วรชัย  โรจนวรกุล 198085
ปภัสสรา นิวัติศิริวงศ์ 267031
ประชา แสงทองสุข 3007611449
จรูญ ศรีสมบูรณ์ และ ครอบครัวศรีสมบูรณ์
ชมพูนุท เจ้าประเสริฐ
จริงใจ พัฒนจันทร์และครอบครัวพัฒนจันทร์
พิพัฒน์พงศ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
สิริยา วงษ์รักไทย ไม่ใช่วารสาร แต่ L'Art
ปธิตา ปัณณเมธา
ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
ธิดารัตน์ มัทราช
ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช
ชัยภูมิ พงษ์พานิช
มาโนช แตงตุ้ม
สุวภรณ์ เมฆสุทัศน์
จ่าเอก ธีระวัฒน์ เสมบุตร รร. ชุมพลทหารเรือ
รุจี คงศรี เศรษฐศาสตร์ มธ.
พรสิริน สันติ ขรก.บำนาญ กรมประชาสัมพันธ์
จุมพล ปั้งทอง
เกษวารี โซนิเยร์
ขัตติยะ โซนิเยร์
ฟิลิป โซนิเยร์
โชษยา วิวัฒนานนท์
นางชลดา ถ้ำแก้ว
พีรวัฒน์ ขจรกีรติกุล วิทย์ จุฬาฯ
นายวรวัฒน์ ปัญสวัสดิ์
นายสุพัฒน์ แดงประภา
ขวัญจิตร์ ชุมพล
นันทิกานต์ จรรยา
สุภัค ลีลาองอาจ
แสงอรุณ พงษ์แพทย์ และครอบครัวพงษ์แพทย์
ปรัชญา ฤทธิ์ตา
woraluck jinadit,law,TU,3101610206.
สุธิดา ชูผล
อภิชาติ พวงเดช วารสาร 3307611271
วรรณพร ศรีโอภาส
อนันตศ์ศักดิ์ จงดี
อิงอร โพธิ์พันธุ์

uncenman:
สมมติว่า รบ. หรือผู้มีอำนาจประกาศว่าการแก้ 112 เป็นเรื่องผิด

มธ ก็ต้องผิดที่ให้การสนับสนุน จะเอาผิด มธ ก็ต้องเอาผิดอธิการ เพราะเป็นผู้บริหารสูงสุด

ผมก็เห็นว่าอธิการทำเพื่อปกป้อง มธ และตัวเขาเอง

ก็ถูกต้องแล้วนี่ครับ

prim:
^^

พอดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิด แล้วการที่ธรรมศาสตร์ซึ่งควรเป็นที่ๆ แตกฉานด้านหลักการและกฏหมาย กลับไม่รู้ว่าถูกหรือผิด หัวหดไว้ก่อน ..ทำได้ค่ะ ทำไปเถิด ..อยากจะทำลายเกียรติศักดิ์ของตัวเองก็ตามใจ

สนิมเกิดจากเนื้อในตน ไม่มีใครทำลายเราได้เหมือนที่เราทำลายตัวเอง ..ตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่ ..เสื่อมๆๆๆๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว